Postupy a procesy

DOPRAVA RODIČŮ

Směrnice pro cestovné a snížení příspěvků klubu FbC Jazzmani Žatec:

 1. V případě, že se najde rodič nebo zodpovědná osoba, která se nabídne zabezpečit cestování týmu na vlastní náklady, a tím nevzniknou žádné náklady klubu FbC Jazzmani Žatec, může být členský příspěvek dané kategorie snížen o 1.000,- Kč.
 2. Rodič nebo zodpovědná osoba, která se nabídne zabezpečit dopravu na všechny turnaje dané kategorie (včetně trenéra), je povinna komunikovat s trenérem ohledně dopravného na turnaje a informovat trenéra dané kategorie nejméně týden před začátkem turnaje nebo zápasu o čase a místě odjezdu na akci.
 3. V případě, že rodič nebo zodpovědná osoba splní všechny podmínky a zabezpečí cestování na vlastní náklady, snížení členského příspěvku bude provedeno na základě dohody s vedením klubu (valná hromada – předseda, sekretář, manažer).
 4. Snížení členského příspěvku se vztahuje pouze na členskou kategorii, pro kterou bylo zabezpečeno cestování.
 5. Vedení klubu si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a rozhodnout o případném snížení členského příspěvku.

Tato směrnice slouží k podpoře rodičů a zodpovědných osob, které přispívají k minimalizaci nákladů klubu a umožňují finanční úlevu pro členy klubu. Jejím cílem je zajištění trvale udržitelného provozu klubu FbC Jazzmani Žatec a podpora spolupráce mezi klubem a rodiči při organizaci cestování týmů.

PŘESTUPY

Směrnice pro přestupy klubu FbC Jazzmani Žatec:

 1. Přestup hráče z klubu FbC Jazzmani Žatec do jiného klubu je možný pouze na základě vzájemné dohody mezi hráčem, jeho zákonným zástupcem a vedením klubu.
 2. Hráč (u hráčů pod 18 let zákonný zástupce), který má zájem o přestup, musí předložit písemnou žádost o přestup vedení klubu na klubový email fbcjazzmani@gmail.com. Žádost by měla obsahovat relevantní důvody pro přestup a jméno klubu, do kterého hráč zamýšlí přestoupit.
 3. Vedení klubu posoudí žádost o přestup a provede rozhovory s hráčem a jeho zákonným zástupcem, aby lépe porozumělo jejich důvodům a přání.
 4. V případě, že vedení klubu schválí žádost o přestup, hráč a jeho zákonný zástupce musí podepsat přestupovou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky přestupu, včetně případného vyrovnání finančních nároků.
 5. Přestup hráče je platný a oficiální až po schválení a zaregistrování přestupu příslušnými organizacemi, například Českým florbalem.
 6. Přestup hráče nezbavuje hráče povinnosti plnit své závazky vůči klubu a respektovat klubová pravidla a etický kodex. Hráč je povinen vrátit veškerý klubový majetek, který mu byl poskytnut během jeho působení v klubu.

Tato směrnice slouží k regulaci přestupů hráčů a zajištění transparentního a spravedlivého procesu. Vedení klubu FbC Jazzmani Žatec si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a rozhodnout o přestupu na základě předložených důvodů a dohody s hráčem a jeho zákonným zástupcem.

HOSTOVÁNÍ

I.

Směrnice na pouštění hráčů klubu FbC Jazzmani Žatec na hostování do jiného týmu:

 1. Podmínky hostování: Hostování hráče z klubu FbC Jazzmani Žatec do jiného týmu je povoleno za předpokladu, že je v souladu s pravidly Českého florbalu a příslušných soutěží. Hráč musí splňovat podmínky dané soutěže a povolení hostování musí být získáno předem.
 2. Žádost o hostování: Hráč, spolu se svými rodiči nebo zodpovědnou osobou, musí podat písemnou žádost o hostování do jiného týmu vedení klubu na klubový email fbcjazzmani@gmail.com. Žádost by měla obsahovat údaje o hráči, týmu, ve kterém bude hostovat, délce hostování a důvodech hostování.
 3. Posouzení žádosti: Žádost o hostování bude posouzena trenéry a vedením klubu FbC Jazzmani Žatec. Posouzení se bude řídit především potřebami hráče, jeho vývojem, ale také zájmem klubu a jeho soutěžních výsledků. O výsledku žádosti budou hráč a jeho rodiče informováni písemně.
 4. Podmínky hostování: Pokud je hostování schváleno, hráč musí dodržovat pravidla a směrnice hostujícího týmu, stejně jako pravidla a hodnoty klubu FbC Jazzmani Žatec. Hráč je povinen aktivně se účastnit tréninků, zápasů a dalších klubových aktivit hostujícího týmu.
 5. Komunikace a informovanost: Průběh hostování, včetně začátku, pravidel a případných změn, musí být průběžně komunikován mezi hráčem, jeho rodiči, trenéry a vedením klubu FbC Jazzmani Žatec. Důležité informace, termíny a požadavky musí být sděleny včas a přesnému adresátovi.
 6. Evidence hostování: Klub FbC Jazzmani Žatec je povinen vést přesnou evidenci hostování hráčů, včetně dat, hostujících týmů, délky hostování a dalších relevantních informací. Tato evidence slouží k transparentnosti a dodržování pravidel soutěže.
 7. Ukončení hostování: Hostování hráče může být ukončeno na základě žádosti hráče, hostujícího týmu nebo klubu FbC Jazzmani Žatec. Ukončení hostování musí být řádně oznámeno a hráč se po návratu do klubu vrátí do původního týmu a jeho aktivity.

Tato směrnice na pouštění hráčů klubu FbC Jazzmani Žatec na hostování do jiného týmu má za cíl upravit proces hostování, zajistit dodržování pravidel soutěže a přispět k rozvoji hráčů a klubu jako celku.

II.

Směrnice na hostování v klubu FbC Jazzmani Žatec:

 1. Podmínky hostování: Hostování hráče z jiného klubu musí být provedeno v souladu s pravidly Českého florbalu a příslušných soutěží. Hráč musí splňovat příslušné podmínky dané soutěže a povolení hostování musí být získáno předem.
 2. Žádost o hostování: Rodiče hráče nebo zodpovědná osoba musí podat písemnou žádost o hostování klubu FbC Jazzmani Žatec. Žádost by měla obsahovat údaje o hráči, klubu, ve kterém hráč hostuje, délce hostování a důvodech hostování.
 3. Schválení hostování: Žádost o hostování bude projednána vedením klubu FbC Jazzmani Žatec. Vedení klubu posoudí žádost na základě dostupných informací, pravidel soutěže a aktuálních potřeb klubu. O výsledku žádosti bude rodič nebo zodpovědná osoba informována písemně.
 4. Podmínky hostování: Pokud je hostování schváleno, hráč musí dodržovat pravidla a směrnice klubu FbC Jazzmani Žatec a soutěže, ve které hostuje. Musí se aktivně účastnit tréninků, zápasů a dalších klubových aktivit. Hostující klub a hráč musí plnit veškeré finanční povinnosti spojené s hostováním.
 5. Ukončení hostování: Hostování hráče může být ukončeno na základě dohody mezi klubem FbC Jazzmani Žatec, hostujícím klubem a rodiči hráče. Důvody ukončení hostování mohou zahrnovat například změnu okolností, potřeby klubu nebo přání hráče a jeho rodiny.
 6. Komunikace: Průběh hostování, včetně jeho začátku, pravidel a případných změn, musí být průběžně komunikován mezi klubem FbC Jazzmani Žatec, hostujícím klubem, hráčem a jeho rodinou. Důležité informace, termíny a požadavky musí být sděleny včas a přesnému adresátovi.
 7. Evidence hostování: Klub FbC Jazzmani Žatec musí vést přesnou evidenci hostování hráčů, včetně dat, klubů, ve kterých hráči hostovali, délky hostování a dalších relevantních informací. Tato evidence slouží k dodržování pravidel soutěže a transparentnosti v klubu.
 8. Dodržování pravidel: Hráč hostující klubu FbC Jazzmani Žatec musí dodržovat pravidla a hodnoty klubu. Porušení pravidel hostování může vést k ukončení hostování a dalším opatřením podle pravidel soutěže.

Tato směrnice na hostování má za cíl upravit proces hostování hráčů v klubu FbC Jazzmani Žatec, zajišťovat transparentnost, dodržování pravidel soutěže a přispívat k rozvoji hráčů a klubu jako celku.

ZAPOJENÍ RODIČŮ

Vítáme zájem rodičů našich hráčů zapojit se do chodu klubu a přispět tak ke zdárnému fungování a rozvoji klubu. Níže uvádíme několik možností, jak se mohou rodiče zapojit.

 1. Pomoc s organizací akcí: Klub pořádá celou řadu akcí, jako jsou turnaje, tábory, večírky apod. Rodiče mohou pomoci s organizací těchto akcí, například sehnat sponzory, zajistit občerstvení, nebo pomoci s registrací účastníků.
 2. Pomoc s tréninky a zápasy: Rodiče mohou pomoci s tréninky a zápasy, například jako trenéři, rozhodčí, či vedoucí družstva. Samozřejmě je třeba, aby měli potřebné kvalifikace.
 3. Pomoc s propagací: Rodiče mohou pomoci s propagací klubu a jeho činnosti. Můžou pomoci s tvorbou letáků, plakátů, příspěvků na sociálních sítích apod.
 4. Finanční pomoc: Rodiče mohou přispět klubu finančním darem, který může být použit na nákup nového vybavení, nebo na úhradu nákladů spojených s provozem klubu.
 5. Vedení klubu: Rodiče mohou být členy vedení klubu a pomoci tak s řízením klubu a jeho činnosti.

Pro rodiče, kteří se chtějí zapojit do chodu klubu, je třeba dodržovat stanovená pravidla a směrnice klubu. V případě zájmu o spolupráci se obraťte na předsedu klubu nebo na příslušného trenéra.

Kontakt

FbC Jazzmani Žatec
Dukelská 1691, Žatec 438 01
IČ 01192183

+420728361300

© 2015 Všechna práva vyhrazena TOVO INDAHOUSE

Tvorba www stránek zdarmaWebnode